Szkolenia ToruńHERMAN EDUCATION
Biuro w Toruniu:
Szosa Chełmińska 80/4

adres korespondencyjny:
09 - 407 Płock
ul. Powstańców Styczniowych 17/35

NIP 774 281 27 48
tel. 501 614 674, 509 400 739
biuro@hermaneducation.pl
www.hermaneducation.pl


Zespół HERMAN EDUCATION ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.

Organizator:
Szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla Zamawiających


Toruń

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wydatkowaniem środków publicznych. gdzie niezbędna jest wiedza na temat stosowania prawa zamówień publicznych (pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszów celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych w celu zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym).

Na szkolenie zapraszamy również osoby zajmujące się doradztwem, przygotowaniem lub nadzorem nad wykonaniem zamówień publicznych w imieniu Zamawiających (firmy consultingowe, doradców gospodarczych, prawników) oraz pozostałe osoby, które pragną poszerzyć wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.


Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych z punktu widzenia Zamawiającego (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, realizacja zamówienia, kontrola zamówienia) z uwzględnieniem proponowanych zmian w pzp przez Urząd zamówień Publicznych.


 • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze stosowaniem pzp,
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
 • poznanie kierunków zmian proponowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,

 1. Wstęp do prawa zamówień publicznych
 2. 1.1. Pojęcie zamówienia publicznego
  1.2. Regulacje prawne zamówień publicznych
       1.2.1. ustawa prawo zamówień publicznych
       1.2.2. ustawa o finansach publicznych
       1.2.3. ustawa o dyscyplinie finansów publicznych inne
  1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych
  1.4. Odpowiedzialność wydatkowania środków publicznych

 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. 2.1. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (Kierownik zamawiającego, Komisja przetargowa, instytucje/osoby trzecie)
  2.2. Rodzaje zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty)
  2.3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie, SIWZ, Wzór umowy)
       2.3.1. ocena i decyzja co do trybu udzielenia zamówienia (ocena przesłanek podmiotowych i przedmiotowych, szacowanie wartości zamówienia, wybór trybu)
       2.3.2. tryb prowadzenia postępowania (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, licytacja lub aukcja elektroniczna, negocjacje, zamówienie z wolnej ręki)
       2.3.3. warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
       2.3.4. kryteria oceny ofert
       2.3.5. najczęściej popełniane błędy (m.in. podział zamówienia na części i łączenie zamówień, szacowanie wartości zamówienia, nieprawidłowości w przetargu ograniczonym, nieznajomość obowiązujących przepisów)
       2.3.6. naruszenie zasad uczciwej konkurencji a gwarancja wykonania zamówienia
  2.4. Publikacja zamówienia publicznego
  2.5. Przepisy budzące największe wątpliwości

 5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 6. 3.1. Analiza i ocena dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych przez wykonawców
       3.1.1. zapytania co do treści SIWZ/Ogłoszenia
       3.1.2. odwołania na treść SIWZ/Ogłoszenia
  3.2. Złożenie oferty i ocena złożonych ofert
       3.2.1. ważność złożonych ofert
       3.2.2. oferty podlegające wykluczeniu
  3.3. Rozstrzygnięcie postępowania
       3.3.1. wybór najkorzystniejszej oferty
       3.3.2. unieważnienie postępowania
  3.4. Postępowanie odwoławcze
       3.4.1. informacja o czynności niezgodnej z przepisami
       3.4.2. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
       3.4.3. skarga do sądu
  3.5. Podpisanie umowy
       3.5.1. warunki do podpisania umowy (gwarancja należytego wykonania, ubezpieczenie umowy, kosztorys wykonawczy)
       3.5.2. dopuszczalność zmian/uzupełnień w umowie przed jej podpisaniem
       3.5.3. umocowanie do zawarcia umowy
  3.6. Udokumentowanie postępowania (protokół)
  3.7. Przepisy budzące największe wątpliwości
  3.8. Najczęściej popełniane błędy

 7. Realizacja zamówienia publicznego
 8. 4.1. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z umowy
  4.2. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa
  4.3. Hierarchia dokumentów składających się na umowę o zamówienie publiczne
  4.4. Zasady wydatkowania środków publicznych w trakcie realizacji zamówienia
  4.5. Dopuszczalność zmian umowy (art. 144 ustawy pzp)
       4.5.1. zmiany istotne i nieistotne
       4.5.2. możliwość i warunki wprowadzenia zmiany
  4.6. Podwykonawcy w zamówieniu publicznym
  4.7. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe

 9. Kontrola zamówienia publicznego
 10. 5.1. Regulacje prawne i umowne dot. kontroli zamówień (z uwzględnieniem zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzonych z dniem 11 lutego 2012 roku)
  5.2. Podmioty uprawnione do kontroli zamówień publicznych
  5.3. Kontrola ex ante i ex post
  5.4. Sankcje za naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych
  5.5. Możliwości kwestionowania stanowiska organu kontrolnego przez zamawiającego

 11. 6. Ostatnie zmiany w pzp – praktyka stosowania


 12. Pytania i podsumowanie szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy użyciu rzutnika cyfrowego z wykorzystaniem slajdów. Każdy z uczestników otrzymuje materiały w wersji drukowanej.

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem metod aktywnych: rozwiązywanie zadań problemowych, uczestnictwo w dyskusji, poruszanie kwestii niezrozumiałych.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.


Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.


W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.


Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.

Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.


Cena szkolenia wynosi 390 zł.

Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.

Sprawdź zniżki i promocje!


Liczba miejsc ograniczona.


więcej...


Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl


Jeśli mamy zorganizować to szkolenie dla pracowników firmy – zapraszamy do kontaktu: biuro@hermaneducation.pl, Tel. 501 614 674.
W treści prosimy o wpisanie liczby osób do przeszkolenia i ewentualnie dodatkowych oczekiwań.


Jeśli data szkolenia nie jest podana, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w zajęciach poprzez e-maila: biuro@hermaneducation.pl. Po ustaleniu terminu zapewne odezwiemy się do Państwa w pierwszej kolejności.


szkolenia otwarte | szkolenia zamknięte | szkolenia indywidualne | szkolenia przez Internet | Certyfikat Przedsiębiorczości
doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorczych | doradztwo gospodarcze dla firm | seminaria | studia podyplomowe